Diensten

Mark Jansen is als beëdigd rentmeester en onteigeningsdeskundige lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en is ingeschreven in het NRVT (het register van taxateurs) en lid van DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuurlijke Schadevergoeding).

MNP advies verricht de volgende werkzaamheden:

Specialiteiten

  • Taxaties

  • Grondverwerving

  • Advisering

  • Onteigening

  • Planschade/nadeelcompensatie

  • Pachtbeheer

  • Aankoop/verkoop

Taxaties

Voor taxatie van onroerende zaken in het buitengebied kunt u terecht bij MnP Advies. Taxaties van onroerende zaken kunnen voor verschillende doeleinden benodigd en wenselijk zijn.

Voor een taxatie is de waarde afhankelijk van een groot aantal aspecten zoals:

- ligging
- afmetingen van gebouwen en oppervlakte van het perceel
- gebruiksmogelijkheden
- onderhoud
- gebruikte materialen
- bestemmingsplanbepalingen van het object en de omgeving en eventuele ontwikkelingen
- zakelijke rechten, erfdienstbaarheden
- bodemverontreiniging

 

MnP Advies kent de markt en de prijsontwikkelingen waardoor u gegarandeerd een zorgvuldig getaxeerde prijs en een gedegen rapport ontvangt waarop u met zekerheid kunt vertrouwen. Een door MnP Advies verstrekt rapport voldoet aan de eisen van de NRVT, VastgoedCert en NVR. 

MnP Advies taxeert met name voor:
- Waardevaststelling voor aan- en verkoop
- Bepaling van de schade in geval van nadeelcompensatie en planschade
- Bepaling van de schadeloosstelling in geval van onteigening
- taxaties voor bedrijven in geval van staking, oprichting of overdracht van een onderneming

IMG_4929

Grondverwerving

Voor nieuwe gebiedsontwikkelingen is doorgaans de beschikbaarheid van grond een eerste vereiste. MnP Advies heeft de deskundigheid en de ervaring in huis om het proces van verwerving van grond op effectieve wijze te begeleiden. MnP Advies streeft om de grondverwerving op minnelijke wijze tot stand te brengen, zodat zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat tot onteigening moet worden overgegaan

download

Advisering

MnP Advies kan u adviseren wanneer u op uw bedrijf een functiewisseling wilt toepassen. Wilt u stoppen met uw agrarisch bedrijf en een andere activiteit starten. Denk hierbij o.a. aan een bestemmingsplanwijziging.

download

Onteigening

De behoefte (van overheden) aan percelen grond voor woningbouw, industrie en infrastructuur blijft aanwezig. Soms maakt het algemeen belang het noodzakelijk dat bepaalde trajecten worden gerealiseerd. In eerste instantie zal de overheidsinstantie uitgaan van minnelijke verwerving. Mochten partijen er niet op minnelijke wijze uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid tot onteigenen. MnP Advies biedt deskundige hulp om een onteigeningsprocedure in goede banen te leiden. 

IMG_1216

Onteigening

De behoefte (van overheden) aan percelen grond voor woningbouw, industrie en infrastructuur blijft aanwezig. Soms maakt het algemeen belang het noodzakelijk dat bepaalde trajecten worden gerealiseerd. In eerste instantie zal de overheidsinstantie uitgaan van minnelijke verwerving. Mochten partijen er niet op minnelijke wijze uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid tot onteigenen. MnP Advies biedt deskundige hulp om een onteigeningsprocedure in goede banen te leiden. 

IMG_1216

Planschade en nadeelcompensatie

In het buitengebied lopen vele initiatieven om middels functieveranderingen of andere ontwikkelingen een bepaalde meerwaarde te kunnen creëren. De meerwaarde voor de ene kan een schade voor de ander veroorzaken. De schade die wordt veroorzaakt, kan bestaan uit een waardedaling maar ook uit andere componenten. MnP Advies is goed bekend met beoordeling en vaststelling van planschade en nadeelcompensatie. Een op te stellen risico-analyse kan de te verwachten schade in kaart brengen.

download

Pachtbeheer

Wanneer MnP Advies uw pachtobject(en) beheert, dan kunt u denken aan het actualiseren van pachtovereenkomsten, periodieke pachtprijsaanpassingen doorvoeren en financieel beheer met betrekking tot het innen van de pachtsommen inclusief verrekenen van zakelijke lasten. 

IMG_1216

Aankoop en verkoop

Verkoopbemiddeling en advisering bij aankoop van agrarische objecten. MnP Advies beschikt over kennis van de huidige marktontwikkelingen en heeft een jarenlange ervaring.

IMG_1216

Meer informatie?